Dodávky trafostanic

V souladu s plánem práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2016 realizoval centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o. výběrové řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky a montáže trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem“ . Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a montáže trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, včetně provozu a údržby trafostanic po dobu trvání záruční doby, pro 11 pověřujících zadavatelů – příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Splněním veřejné zakázky bude naplněna potřeba umožnit jednotlivým zadavatelům odběr elektrické energie jako odběratelům kategorie B ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 8 333 407,- Kč bez DPH . Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč ECOREM a.s. s nabídkovou cenou 6 281 751,00 Kč bez DPH. Úspora oproti předpokládané hodnotě tak dosáhla 2 051 656,- Kč, což představuje cca 25%.