O nás

Založení společnosti CEJIZA, s.r.o. bylo schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. června 2009 a společnost vznikla dne 22. července 2009 zápisem do Obchodního rejstříku. Část provozních prostředků je hrazena z dotace poskytované Jihomoravským krajem. 

Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, je činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem.


Hlavním důvodem založení centrálního Jihomoravského zadavatele byla skutečnost, že centralizované zadávání je jedním z aktivních prostředků zamezení plýtvání veřejnými prostředky. Dokládají to jak zkušenosti ze zemí, kde se tento institut již dlouhodobě využívá, tak i zkušenosti vybraných organizací státní správy v rámci České republiky.

 

Mezi další neméně podstatné důvody patří:

  • úspory z rozsahu, kterých se dosahuje sčítáním poptávek za více pověřujících zadavatelů,
  • snížení transakčních nákladů spojených se zadávacím řízením,
  • posílení principů 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost.

 

Centrálními nákupy standardizovaných komodit, jako jsou například elektřina, plyn, telekomunikační a pojišťovací služby, které jsou nakupovány pro cca 250 pověřujících zadavatelů, či komodit vysoce specializovaných, jako jsou vybrané lékové skupiny či zdravotnické pomůcky apod., určené pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje, lze ušetřit značnou část finančních prostředků.