Úspěšně realizovaná zakázka na mobilní telekomunikační služby – úspora cca 23 500 tis. Kč

V návaznosti na ukončení plnění stávající veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem k 31.10.2014, byla zahájena příprava zadávacích podmínek návazné centrální veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb. Na základě provedené analýzy, při využití detailních znalostí telekomunikačního trhu a možných cen jednotlivých služeb, které lze v současné době vysoutěžit, byla vyčíslena celková předpokládaná úspora ve výši mezi 40 – 50 %. Dle doporučení konzultanta byla veřejná zakázka realizována jako nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení. Hodnocení nabídek se uskutečnilo formou elektronické aukce. Hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 18 000 000,- Kč bez DPH. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to nejdříve od 1.10.2014 do 31.10.2017.  

Předmětem veřejné zakázky bylo:

  • poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM (a) nebo UMTS sítě mobilního operátora,
  • poskytování veškerých ostatních služeb a plnění specifikovaných v zadávací dokumentaci,
  • zajištění všech činností souvisejících se zajištěním v předchozích uvedených služeb a plnění (vše dále jen „telekomunikační služby“).

Veřejná zakázka zadávána pro celkem 242 pověřujících zadavatelů – příspěvkových organizací a dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, které zmocnily společnost CEJIZA, s.r.o., k uzavření rámcové smlouvy o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem.

Nabídky podaly společnosti:

Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s podmínkami stanovenými   v zadávací dokumentaci veřejné zakázky formou elektronické aukce.

Hodnotící komise na základě výsledků elektronické aukce vyhodnotila nabídku uchazeče O2 Czech Republic, a.s. jako nabídku nejnižší nabídkovou cenou. Centrální zadavatel rozhodl, na základě vyhodnocení komise, dne 19.9.2014 o výběru nejvhodnější nabídky. Dne 9.10.2014 byla uzavřena Rámcová smlouva mezi CEJIZA, s.r.o. a O2 Czech Republic a.s.

Realizovaná úspora dle VŘ

Stávající fakturace za měsíc bez DPH

Fakturace za měsíc bez DPH

Dle VŘ

Realizovaná úspora

Úspora za měsíc bez DPH

Stávající fakturace za 36 měsíců bez DPH

Fakturace za 36 měsíců bez DPH

Dle VŘ

Realizovaná úspora za 36 měsíců bez DPH

960.000,-

308.325,-

68%

651.675,-

34.560.000,-

11.099.683,40

23.460.316,60Kč