CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

CENTRÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Činnost centrálního zadavatele CEJIZA vykonávaná v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem. V roce 2021 společnost realizovala centralizované zadávací řízení pro celkem 239 pověřujících zadavatelů.

Pří zadávání centrálních veřejných zakázek CEJIZA zohledňuje potřeby pověřujících zadavatelů a dodržuje zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Rovněž dbá na zásady sociálně odpovědného zadávání, jakož i na efektivní, účelné a hospodárné nakládání s prostředky Jihomoravského kraje.

Centralizovaná zadávací řízení CEJIZA realizuje v souladu s plánem práce na příslušný kalendářní rok

 

Přípravu, realizaci a dokončení procesu centralizovaného zadávání lze členit do jednotlivých fází:

   

TVORBA A AKTUALIZACE PLÁNŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Sestavení plánu na základě aktuální potřeby příspěvkových organizací.

 

SBĚR DAT OD JEDNOTLIVÝCH POVĚŘUJÍCÍCH ZADAVATELŮ

Před centralizovaným zadáváním probíhá podrobný sběr dat s přesnými
specifikacemi od jednotlivých pověřujících zadavatelů.

 
 

ANALÝZA POŽADAVKŮ

Na základě získaných dat se určují požadavky se stejnými nebo slučitelnými parametry, u kterých je možné provést centralizované zadávání.

STANDARDIZACE KOMODIT

Vymezení parametrů by mělo splňovat nároky většiny pověřujících zadavatelů.

PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Na základě získaných požadavků od příspěvkových organizací a vymezených parametrů.

REALIZACE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Zejména dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, souvisejících obecně závazných právních předpisů i interních normativních aktů.

 

UZAVÍRÁNÍ A UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

Uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem a následné uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

VYHODNOCENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Vyhodnocení průběhu a výsledku zadávacího řízení.

 
   

DOHLED NAD PLNĚNÍM SMLUV

Kontrola kvality a plnění sjednaných smluvních podmínek centrálním zadavatelem.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163