CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

NÁKUP ENERGIÍ U KULATÉHO STOLU
                    

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne      2. 6. 2022 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha mezikrajské pracovní setkání s názvem „Nákup energií u kulatého stolu“.

Hlavním podnětem pro uspořádání kulatého stolu byl významný růst cen energií a nejistota,
která v současné době panuje zejména na trhu        se zemním plynem.

Cílem setkání pak byla výměna zkušeností              se zajištěním dodávek elektřiny a zemního plynu pro jednotlivé kraje a jimi zřizované právnické osoby, postup při zajišťování dodávek energií na další období, vzájemné poznání se a vytvoření základu pro další komunikaci.

Téma nákupu energií vyvolalo velký zájem, jednání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci 13 krajů. Mezi přítomnými byli představitelé vedení krajů, vedoucí zaměstnanci krajských úřadů, energetici, pracovníci zabývající se zadáváním veřejných zakázek apod.

Úvodní příspěvek, týkající se představení činnosti společnosti a centrálního nákupu energií pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, přednesla jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o. Mgr. Libuše Podolová společně s energetičkou společnosti Miroslavou Rothovou. K setkání byl přizván také odborník na systémovou elektroenergetiku a plynárenství Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D., který účastníky kulatého stolu seznámil s tématem „Náhrada fosilní energie–další směřování Evropy s ohledem na aktuální situaci“.

V rámci přípravy na setkání požádala společnost CEJIZA, s.r.o. jednotlivé kraje o vyplnění dotazníku týkajícího se přehledu postupů při nákupu elektrické energie a zemního plynu. Souhrn odpovědí byl prezentován v odpoledním bloku.

Mezi další příspěvky patřily prezentace jednotlivých krajů. Ing. Dan Staněk ze Středočeského kraje představil mimo jiné agendu energetického manažera, parametry nákupu energií a odhad navýšení nákladů na dodávky energií. Ing. Milan Vich z Pardubického kraje prezentoval aktuální situaci v dodávkách energií a prověřování nových forem nákupu. Za Kraj Vysočina přednesl informace o centrálním nákupu energií Mgr. Dušan Vichr.

Všechny přednesené příspěvky podnítily debatu na téma, jakým způsobem v současné době vybírat dodavatele energií, jaká je nejvhodnější délka kontraktu, zda rozdělovat odběrná místa podle druhu odběru, jak specifikovat způsob stanovení ceny nebo jak řešit případný nezájem dodavatelů energií o účast v zadávacím řízení. V závěru živé diskuse účastníci dospěli ke shodě v tom, že v současné době je nejdůležitější co nejrychleji vybrat dodavatele, nejlépe na 1 rok. Jako nejvhodnější způsob výběru dodavatele se nyní jeví jednací řízení bez uveřejnění formou aukce na komoditní burze, přičemž předmětem aukce by byl fixační koeficient (tzn. marže dodavatele) a cena pak byla stanovena postupnou fixací. Shodu přítomní našli také v tom, že za nejefektivnější považují oddělený nákup pro jednotlivé druhy odběru energií, tedy v případě elektřiny odděleně pro dodávky do odběrných míst vysokého x nízkého napětí a v případě zemního plynu pro dodávky velkoodběru x maloodběru.

Setkání u kulatého stolu bylo přínosem pro všechny zúčastněné, umožnilo předat zkušenosti s nákupem energií mezi jednotlivými kraji a vytvořit základ pro další komunikaci.

 

Brno 15. 6. 2022

AKTUALITY
archiv aktualit

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. ... pokračování

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH. ... pokračování

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje      ... pokračování

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla oslovena zadavatelem – Střední škola technická a gastronomická Blansko o spolupráci spočívající v přípravě a administrací veřejné zakázky „Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba“ ... pokračování

Rekonstrukce památník Mohyla míru zadavatel – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se na spol. CEJIZA, s.r.o. obrátil se žádostí o spolupráci při přípravě a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163